หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
คู่มือประชาชน
 
 

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)


สรุปกระบวนงานบริการตามภารกิจ


มาตรฐานการให้บริการประชาชน (งานเบี้ยยังชีพ)


การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)


การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)


การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร


การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21


การขออนุญาตการเปลี่ยนใช้อาคารตามมาตรา 33

 
  (1)     2      3